zaawansowane »
wr na stron gwn rejestracja | logowanie   
.
.
Historia
.
Budowa
.
Ekologia
.
Zanieczyszczenia
Pomniki przyrody
Równowaga w lesie
Zagrożone gatunki
.
Wykorzystanie
.
Systematyka
.
Literatura
.
Słownik terminów
.
Słownik nazw drzew i krzewów
.
Lista Opisów Drzew
.
.
.
Sztuka
.
Ciekawostki
.
Galerie
.
Tapety
.
Sondy
.
.
.
Ekologia

Znaczenie lasw iglastych

Wikszo drzew iglastych ma bardzo mae wymagania pokarmowe i cieplne. Jest to ogromnie wane, gdy rosnc w okolicach o chodnym klimacie, a nawet w wysokich grach i na dalekiej pnocy, szpilkowe umoliwiaj ycie w lasach i zarolach wielu gatunkom zwierzt i czowiekowi. Drzewa iglaste tworz lene zbiorowiska rolinne zwane borami. Bardzo czsto drzewa rosn tak gsto, e maa ilo wiat uniemoliwi rozwj rolinom runa i podszytu. W ziemi rozwijaj si tam strzpki wielu grzybw wspyjcych z korzeniami drzew. Drzewa iglaste szybko rosn nawet w zimnym klimacie i na ubogich glebach, nieprzydatnych dla rolnictwa, s wic bardzo cenione przez lenikw. Ich drewna uywa si na budulec, do wyrobu mebli i papieru.

Szybki przyrost drewna u tych rolin spowodowa, e dzi s podstawowym gatunkiem naszych lasw.

Skad gatunkowy lasw w Polsce

87 drzew na sto - to drzewa szpilkowe w monokulturach (w 1991 byo to 78 drzew na 100) czyli zbiorowiskach skadajcych si z drzew jednego gatunku, rwnego wieku i podobnej wysokoci. Wystpowanie takich drzewostanw oraz stan rodowiska sprawiaj, e nale one do najsilniej zagroonych w Europie.

Skad gatunkowy lasw wyraony w % powierzchni lenej, stan w 1994 roku (wg danych IBL)

Skad gatunkowy lasw wyraony w % powierzchni lenej, stan w 1994 roku (wg danych IBL)

Aktualna mapka zalesienia w Polsce

kliknij aby zobaczy powikszenie
Aktualna mapka zalesienia w Polsce, opracowana w oparciu o materiay Ministerstwa Ochrony rodowiska i Lasw Pastwowych


Wedug Ministerstwa Ochrony rodowiska od 1990 zuycie drewna przypadajce na jednego obywatela zmalao poniej poziomu uznawanego za za minimum cywilizacyjne mieszkaca Europy (0,5 m3). Taki stan wpywa pozytywnie na zwikszenie poziomu lesistoci w Polsce, jednak le odbija si na stanie sanitarnym zwaszcza przy niewycinaniu modszych drzewostanw.

Stan zdrowotny lasw


W Polsce lasy stanowi tylko 28% powierzchni kraju (wg stanu na 1 stycznia 1995 r. lasy zajmuj cznie 8756,1 tys. hektarw), wyranie mniej ni wynosi rednia dla Europy - 32%.
Tragiczny jest rwniez fakt, e polskie lasy to wiele malekich (ponad 28 tys.) skupisk lenych, ktre maj duo mniejsz zdolno regeneracji, oraz odpornoci na choroby i pasoyty.
Na pocztku XIX wieku, ponad poow obszaru pastwa polskiego pokryway puszcze. Dziaalno gospodarcza, polityka zaborcw i dwie wojny wiatowe doprowadziy do tego, e w 1946 r. lesisto kraju wynosia zaledwie 20,8%!
Dewastacji lasw towarzyszyy zmiany jakociowe. Zmniejsza si udzia odpornych drzewostanw wielogatunkowych i liciastych na rzecz wraliwych na szkody monokultur iglastych - sosnowych na niu i wierkowych w grach.

Zdrowie polskich lasw w 1951 i 1995 roku

Porwnanie stanu zdrowotnego naszych lasw w 1951 r. i w 1995 r. przedstawia straszne zmiany jakie dokonay si na przestrzeni zaledwie 40 lat! Drzewostany o ktrych moemy powiedzie, e s wzgldnie zdrowe stanowi dzi mniej ni 1/3 powierzchni Polski. Poniej mapa przedstawiajca uszkodzenie lasw w Europie, tylko na granicy Polski i Czech lasy ulegy takiemu skaeniu, i ju ich tam nie ma. To kiedy byy Lasy Izerskie.

Stopie uszkodzenia lasw w Europie w 1991 r.


Wyszukiwarki w DiK
O leksykonie
przewodnik po serwisie
historia serwisu
napisz do nas
zareklamuj się

Ikonki w serwisie:
- Informacje,
- Systematyka,
- Pomoc,
Link - Link

Valid HTML 4.01 Transitional

©2000-2014 drzewa.net | Wsplpraca | Prawa autorskie | SEO Monitor by MyPagerank.Net